Ondernemerstestament

Het Ondernemerstestament

Het Ondernemerstestament is ontwikkeld door NeBeK in samenwerking met Stichting Regelen geeft Rust.

Doel is om belangrijke zaken gestructureerd vast te leggen en deze dusdanig veilig te bewaren dat ze alleen toegankelijk zijn voor u als betrokkene en voor de personen of instellingen waarvan u van mening bent dat deze (op enig moment) toegang tot de gegevens mogen krijgen. U blijft dus volledig de regie houden. Maar u zorgt er wel voor dat uw wensen op alle mogelijke gebieden vastliggen en dat deze wensen op noodzakelijke momenten bereikbaar zijn voor de door u aangewezen vertrouwenspersonen.

Naast uw persoonlijke wensen en gegevens legt u ook alle belangrijke zakelijke gegevens vast. Dit zodat er bij een onvoorziene situatie, waarbij  u zelf niet meer in staat bent om adequaat te handelen, zaken van het bedrijf door kunnen gaan totdat u zelf in staat bent het roer weer in eigen handen te nemen.

De weg naar duidelijkheid en zekerheid via het Ondernemerstestament

Bezinning

Het verkrijgen van een duidelijk overzicht van uw wensen vraagt om tijd. Deze tijd van bezinning is nodig om stil te staan bij allerlei facetten die u vast wil leggen voor het geval u dit zelf niet meer kan doen. Dit op zowel privé gebied als ook op zakelijk vlak. Het Ondernemerstestament helpt u bij het op orde krijgen van uw gedachten hierover.

Vastleggen

De eigen wensen en gedachten ook feitelijk vastleggen. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat iedereen die daar volgens u belang bij kan hebben ook inzicht in kan krijgen. Uiteraard enkel wanneer u dat wil en door degene die u hebt aangewezen. Het Ondernemerstestament geeft u de juiste documenten voor de vastlegging. Dit voor zowel uw privé als ook uw zakelijke aangelegenheden.

Regelen

Bij een aantal instanties zijn er aanvullende regels gesteld teneinde bepaalde vastleggingen geldig te laten zijn. Hierbij valt o.a. te denken aan formele volmachten ten behoeve van banken en aan het opmaken van een testament of levenstestament bij een notaris. Het Ondernemerstestament geeft aan wat u moet doen en waar u moet zijn.

Vasthouden

Uw gedachten wijzigen. Het is daarom essentieel dat u periodiek uw vastgelegde documenten actualiseert. Dit uiteraard op een zo flexibel mogelijke manier. Het Ondernemerstestament heeft de documenten zo flexibel gemaakt dat u op basis van uw laatste vastgelegde gegevens eenvoudig uw aanpassingen kan doorvoeren.

Door nu te starten met het Ondernemerstestament krijgt u alle middelen in handen om uw persoonlijke wensen en gedachten voor de toekomst en die van uw onderneming vast te leggen. Wij attenderen u regelmatig op het afronden van alle stappen zodat uiteindelijk alle essentiële gegevens vast komen te liggen. Daarnaast geven we u periodiek nuttige tips om uw gegevens te optimaliseren. U werkt zo in alle rust aan de vastlegging van belangrijke beslissingen over uw toekomst. En dit doet u op het moment dat alles nog goed gaat. Wacht niet tot u het niet meer zelf kan bepalen en het te laat is!

Voor slechts € 5,- (excl.btw) per kwartaal krijg ik:
Nu regelen omdat:

Overzicht Formulieren Ondernemerstestament

De formulieren helpen u bij het vastleggen van uw gegevens, wensen en gedachten.
Om er voor te zorgen dat de formulieren de juiste persoon of instantie bereiken op het moment dat u dat wenst moet u uw vertrouwenspersoon hierover informeren en zorg dragen dat uw vertrouwenspersoon ook toegang kan krijgen tot deze formulieren. Uiteraard op de wijze zoals u dat wenst.

Uw formulieren bevinden zich in uw eigen beveiligde account-omgeving welke enkel toegankelijk is middels de inloggegevens die aan u verstrekt worden. Zorgvuldigheid is dan ook geboden in de omgang met uw toegangsgegevens.

Nu Regelen, Nu Rust, Straks Rust.